ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η ανάπτυξη πελατολογίου καθώς και η διατήρηση του, είναι δράσεις στις οποίες η BFS Goup διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία.

Η ανάπτυξη πελατολογίου κατηγοριοποιείται στις ακόλουθες κινήσεις:
• Την τηλεφωνική πώληση του προϊόντος, απευθείας στον τελικό καταναλωτή.
Την ενημέρωση υφιστάμενου πελατολογίου για το προϊόν και επίσκεψη από εξειδικευμένο πωλητή για την ολοκλήρωση της συμφωνίας όσον αφορά το εταιρικό πελατολόγιο.

Η  διατήρηση του πελατολογίου δημιουργείται αντίστοιχα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ανάλογα με το στόχο που θέλει να επιτύχει σε κάθε δράση.

Οι δράσεις για τη διατήρηση υφιστάμενου πελατολογίου μπορούν να ενταχθούν σε κατηγορίες όπως Up sellCross SellRetention - Saving.