ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Από τη σύστασή της, η BFS Group αναγνώρισε την τεράστια αξία της συμμετοχής των εργαζομένων της στην ανάπτυξη και επιτυχία της. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το εχέγγυο της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης κάθε έργου και είναι συμμέτοχοι στην επιτυχία μας.

Με αυτή τη φιλοσοφία γίνεται και η επιλογή του προσωπικού μας, στη διαδικασία της οποίας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο χαρακτήρα και τις ικανότητες επικοινωνίας του υποψήφιου προς εργασία, στις γνώσεις του, στην επιθυμία και ικανότητά του να εξυπηρετεί και να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και ευκρίνεια, στη διάθεσή του να εξελίσσεται, να επιμορφώνεται, να ανελίσσεται.

Στη BFS Group είμαστε πρόθυμοι να διευρύνουμε τους ορίζοντες των «ανθρώπων» μας με συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση σε όλα τα τεχνολογικά μέσα που προσφέρει το σύγχρονο marketing και η διαχείριση ανθρώπων και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στο εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων μας, με ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (42%) να είναι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών και το 49% να έχουν πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), γεγονός που εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση του χειρισμού των «εργαλείων» της τεχνολογικής μας υποδομής αλλά και τη διαχείριση οποιουδήποτε έργου τους ανατεθεί.

Επιπλέον, σε κάθε νέα πρόκληση, σε κάθε νέα ανάθεση έργου, τους παρέχουμε την κατάλληλη επιμόρφωση ώστε να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να νιώθουν ασφαλείς να συναλλάσσονται με πελάτες, σε πλήθος αντικειμένων.

Στόχος, για κάθε εργαζόμενο στην BFS Group είναι η σωστή ολοκλήρωση του έργου που του ανατίθεται, νιώθοντας ικανοποίηση τόσο από την εργασία του, όσο και από τη συμβολή του στην αύξηση της παραγωγικότητας του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών της και τέλος στην επιτυχία του συνόλου. Επιτυχία, που θα του εξασφαλίσει εξέλιξη και ανέλιξη, εφόσον το επιθυμεί.